Praktijk voor natuurgeneeskundige en orthomoleculaire therapie, scenar-, lymfe- en massagetherapie, voedings- en beweegadviezen.Tel • 06 104 56 173
E • petra@ptherapie.nl

Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Bij het verlenen van de diensten in de praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Petra Coppens, Natuurgeneeskundig therapeut,
eigenaar P Therapie, KvK 18090257
Almystraat 26, 5061PA Oisterwijk
06-10456173
petra@ptherapie.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van P Therapie, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via Energetica Natura en Fittergy (invullen van online vragenlijsten), via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

Persoonsgegevens
Petra Coppens verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Bij minderjarige cliënten ook de NAW gegevens en contactgegevens van de ouders
Geboortedatum
Geslacht
Lengte en gewicht
Beroep of school van minderjarige cliënten
Gegevens zorgverzekeraar
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Anamnese (gezondheid van de cliënt)
Gespreksverslagen, verloop behandeling
Gegevens specialist, behandelaars, huisarts indien in belang van de behandeling
Inhoud van de communicatie

Persoonsgegevens op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling (‘natuurgeneeskundig consult’)
de kosten van het consult
Vanaf heden worden het BSN, polisnummer en de naam van de verzekeraar gewist op het declaratieformulier/ niet meer gevraagd.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van het laatste consult. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

  1. Minderjarigen

Volgens de patiënten-rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Doeleinden
Petra Coppens verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;
Het kunnen aanbieden van informatie op de website en het op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, prijzen, informatie vergoedingen zorgverzekeraars e.d. via (digitale) nieuwsbrief.
Het sturen via email van uitnodigingen, via Energetica Natura en Fittergy, voor het invullen van vragenlijsten ten behoeve van (de voortgang van) het consult.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject en om alle administratieve handelingen die hieruit voortvloeien zoals facturatie, aanmaningen en nieuwsbrieven waarin ik u op de hoogte houd van zaken rondom wijzigingen in de ziektekostenverzekering die elk jaar plaatsvinden en nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de praktijk.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening en bedrijfsvoering wordt er gebruik gemaakt van externe programma’s (Energetica Natura, Fittergy en Sanitas Humanis (laboratorium)). Met deze bedrijven is een verwerkingsovereenkomst afgesloten of wordt binnenkort een verwerkingsovereenkomst afgesloten, of is een privacyverklaring in de overeenkomst opgenomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens beveiligd zijn en er vertrouwelijk mee om wordt gegaan. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Met collega’s of binnen intervisiegroepen wordt een enkele keer, anoniem en onherkenbaar, casuïstiek uit de praktijk besproken.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen en wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De programma’s waar ik mee werk, alsmede de computer is beveiligd met wachtwoorden (en veelal extra controles).

Wijze van informatievoorziening
De dossierplicht is opgenomen in de behandelovereenkomst welke ik tijdens de eerste behandeling afsluit met de cliënt.

Naar de privacyverklaring wordt verwezen in de behandelovereenkomst.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven de ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Ik vraag cliënten om hun email adres. Dit wordt gebruikt voor digitale toezending van de nota, het toesturen van de vragenlijsten via Energetica Natura en Fittergy en om enkele malen per jaar informatie te kunnen toezenden via digitale nieuwsbrief omtrent de praktijk. Zoals informatie over zorgverzekeraars, tarieven, vakanties en andere activiteiten die binnen P Therapie plaatsvinden. Client kan ten alle tijden gebruik maken van de afmeld link onderaan de nieuwsbrief.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Petra Coppens
Almystraat 26, 5061PA Oisterwijk
petra@ptherapie.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Share